25 Eylül 2019 Çarşamba

GSS Prim Borcuna Aylık Ne Kadar Faiz İşlemektedir ?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer prim alacaklarıyla şartlara tabi olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda GSS primleri için herhangi bir ayrım yapılmamıştır.
Kanunun Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler” başlıklı 89 uncu maddesinde de; “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için  % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Bakanlar Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.
 “
Söz konusu % 3’lük oran 1/3/2010 tarihli ve 2010/260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 28/4/2010 tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.
Her aya ait genel sağlık sigortası priminin, takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olup; söz konusu hükümler uyarınca, genel sağlık sigortası primi süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda gecikme zammı uygulanır.
Prim borcunun, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde tecil ve taksitlendirilmesi halinde ise her ay % 1 tecil faizi uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme